Προκηρύξεις Προγραμμάτων

 • 10/03/2017 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».
 • 14/01/2013  Προκήρυξη προγράμματος "Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίηση - Τουρισμό - Εμπόριο - Υπηρεσίες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ: Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» το οποίο έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις  προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Έναρξη υποβολής προτάσεων 25-02-2013 έως 25-04-2013. (περίληψη) (οδηγός εφαρμογής)

 • 05/03/2012  Πρόσκληση Μέτρου 2.1 "Υδατοκαλλιέργεια": Δικαιούχοι είναι Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, πουέχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης. Έναρξη υποβολής προτάσεων 05-03-2012 έως 31-07-2012 (περισσότερα).

 • 05/03/2012  Πρόσκληση Μέτρου 2.3 "Μεταποίηση και Εμπορία": Δικαιούχοι είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων. Έναρξη υποβολής προτάσεων 05-03-2012 έως 31-07-2012 (περισσότερα)
   
 • 24/12/2011 Προκήρυξη προγράμματος  «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». Η δράση αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στις παρακάτω ενέργειες:
  - Μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την  χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.
  - Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωσης  αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.

  Απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις νομικής μορφής Α.Ε., Ε.Π.Ε και σε Νέες, νεοσύστατες επιχειρήσεις  που:

  • Δραστηριοποιούνται στον τομέα των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ) και δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του Ν. 3887/10 και των τροποποιήσεων αυτού.
  • Απασχολούν έως 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ ή το  ύψος του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. Ευρώ.
  • Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
   Έναρξη υποβολής προτάσεων 20/02/2012 έως 20/03/2012 (περισσότερα)

 • 23/11/2011 Έναρξη της δράσης "digi - mobile" στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»: Η δράση «digi-mobile» στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). Οι εφαρμογές που επιδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης, απευθύνονται είτε σε καταναλωτές (B2C), είτε σε επιχειρήσεις (B2B), είτε να είναι ενδοεπιχειρησιακές (Β2Ε). Υποχρεωτικά θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μια τουλάχιστον πλατφόρμα εφαρμογών έξυπνων συσκευών (ενδεικτικά, τουλάχιστον μία μεταξύ των NokiaSymbian, GoogleAndroid, AppleiOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone/Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιστές ταμπλέτες, Palm/HP'sWebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo κλπ.)

  Ενδεικτικά παραδείγματα mobile εφαρμογών που θα μπορούσαν να ενισχυθούν, περιλαμβάνουν:

  • mobile εφαρμογές που επιτρέπουν σε στελέχη της επιχείρησης την πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα
  • υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς πελάτες
  • εφαρμογές  παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, αξιοποιώντας το γεωγραφικό στίγμα του χρήστη και υπηρεσίες destination management
  • υπηρεσίες για την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης,  τη διαχείριση του πελατολογίου κλπ.
  • υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης
  • υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και εφαρμογές τιμολόγησης
  • υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών για επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, παραγωγής θεαμάτων, κινηματογράφους κλπ.
  • διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωσης ταξιδίων
  • παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, κράτηση θέσεων σε ταξί, λεωφορεία κλπ. 

Το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου καταχωρίζονται οι ηλεκτρονικές προτάσεις θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 12:00. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται από την Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες, και ακολουθεί το παρακάτω πρόγραμμα:

 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έναρξη υποβολής Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00 (περισσότερα)
 •  23/09/2011  Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων L123a: Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ξεκινά την Παρασκευή 7.10.2011,  και  λήγει την Τετάρτη  28.12.2011. Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι: Ατομικές Επιχειρήσεις, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας στους τομείς : ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ , ΜΕΛΙ, ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙΝΟΣ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΑΝΘΗ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΣΠΟΡΟΙ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. Το ποσοστό ενίσχυσης του μέτρου για την περιφέρεια της Κρήτης είναι 50%. (περισσότερα).

 • 15/09/2011 Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ημερομηνία υποβολής προτάσεων απο 15/9/2011 έως 15/11/2011 (προκήρυξη προγράμματος) (περίληψη). 
   
 • 25/05/2011  «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς». Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν εγχώριες συμπράξεις επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ), τεχνολογικών, δημόσιων, και άλλων φορέων. Σημειώνεται όμως ότι οι βασικοί αποδέκτες (ομάδες στόχοι) της δράσης είναι οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα). (Προκήρυξη) (Οδηγός Εφαρμογής)

 • 25/05/2011 Κίνητρα για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων ύψους 30 εκ.€ στα πλαίσια του προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα".  Τα όρια του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης δύνανται να είναι από 30.000,00€ έως 300.000,00€ για το τομέα της μεταποίησης ή από 20.000,00€ έως 200.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια λοιπών επιλέξιμων κλάδων. Η δημόσια επιχορήγηση φτάνει μέχρι και το 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η ιδία συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού. (περισσότερα) (περίληψη)

 • 23/03/2011 Ενεργοποίηση του Νέου Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (περισσότερα) (περίληψη

 • Ε-security: Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι η προστασία των δεδομένων στα  λογισμικά και πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων από διάφορες μορφές κινδύνων και απειλών (ιούς). Το ποσοστό της επιχορήγησης είναι 70% επί του συνολικού προϋπολογισμού (περίληψη προγράμματος).

 • Πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης (ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)
  Άξονας 1: Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας,της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα
  Μέτρο 121: Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (περισσότερα)

 • 02/02/2011 Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων: Αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. (περισσότερα) (συνοπτική παρουσίαση)
Αγίας Παρασκευής 4 72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτης - τηλ. 28410 24302 - fax 28410-27322